-4 C
Brno
Úterý, 13 prosince, 2022

Poslanci schválili novelu atomového zákona i civilní letectví

Poslanci Národní rady SR schválili novelu atomového zákona, upravení oblasti o létajících sportovních zařízeních i přidání autismu do seznamu při posuzování invalidního důchodu.

Novela atomového zákona
Základním cílem je vytvoření podmínek pro zvláštní řízení o povolení k umístění jaderného zařízení, které zajistí, aby nové jaderné zařízení bylo realizováno na základě projektu akceptujícího nejbezpečnější a nejmodernější řešení vzhledem k neustále se zvyšující nároky na bezpečný provoz takových zařízení.

Sorry, the video player failed to load. (Error Code: 101102)
Úřad bude přímo vydávat povolení k umístění stavby jaderného zařízení, ale jen reaktorového typu, a to z pohledu jaderné bezpečnosti, fyzické ochrany a radiační ochrany. Díky tomu se zpřísní povolovací proces, do kterého se vkládá navíc jeden krok správního řízení, čili umísťování bude dvoustupňové.

Druhou oblastí úpravy atomového zákona je podle poslanců zajištění souladu s Úmluvou o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva).

Novela o civilním letectví
Výcvik členů leteckého personálu létajících sportovních zařízení bude provádět osoba pověřená na základě povolení vydaného Dopravním úřadem. Cílem je zachování vysoké úrovně bezpečnosti leteckého provozu těchto zařízení.

Z leteckého zákona by zároveň měl být vypuštěn pojem „letecká škola“

Novela o invalidním důchodu
Duševní choroby a poruchy chování při posuzování invalidního důchodu v příloze zákona o sociálním pojištění budou doplněny o novou skupinu nemocí, které patří do poruch autistického spektra.

Do skupiny se podle novely doplní choroby, jako dětský autismus, atypický autismus, Rettův syndrom, jiná dětská dezintegrační porucha, hyperaktivní porucha spojená s mentální retardací a stereotypními pohyby, Aspergerův syndrom, jiné poruchy autistického spektra, zda nespecifikované poruchy autistického spektra.

Zároveň stanoví povinnost Sociální pojišťovně přehodnotit trvání invalidity v nejbližší lhůtě kontrolní lékařské prohlídky provedené po 31. říjnu 2021 u těch pojištěnců, kterým byl pravomocně přiznán invalidní důchod do 31. října 2021.

Zákon nabývá účinnosti od 1. listopadu 2021.

Ve středu bude vláda jednat o nouzových zásobách ropy a ropných produktů
Správa státních hmotných rezerv chce zabránit spekulacím některých firem při uzavírání smluv s Agenturou pro nouzové zásoby ropy a ropných produktů.

I proto předseda SSHR Jan Rudolf předloží ve středu na jednání vlády novelu zákona o nouzových zásobách ropy a ropných produktů. Podle dosavadní právní úpravy agentura nemůže odepřít vybranému podnikateli uzavření nové smlouvy, pokud o to požádal, i když bylo zjevné, že nebude plnit povinnosti.

„Takovému podnikateli nebylo možné uložit pokutu protože formálně neodmítal uzavření smlouvy. V zájmu zabránění takových spekulací návrh zákona upravuje příslušná ustanovení, aby agentura byla povinna uzavřít smlouvu pouze s tím vybraným podnikatelem, který vůči ní nemá nesplacené pohledávky, „uvádí v návrhu SŠHR.

dosavadní úprava
Dosavadní právní úprava umožňuje agentuře vypovědět smlouvu s tím vybraným podnikatelem, který si neplnil povinnosti.

Vybranému podnikateli, který odmítá uzavřít smlouvu s agenturou, je možné uložit pokutu v případě, že přesto pokračuje v předmětné činnosti.

Pokud ani pokuta nepovede k nápravě, je takovému podnikateli možné zrušit živnostenské oprávnění.

Agentura zaznamenala případ, kdy vypověděla smlouvu s vybraným podnikatelem, který si neplnil povinnosti, aby mu tak zabránila v provádění předmětné podnikatelské činnosti. Uvedený vybraný podnikatel však dále pokračoval v podnikatelské činnosti a obratem agenturu požádal o uzavření nové smlouvy.

„Praxe ukázala v ojedinělých případech potenciální riziko nedostatečné právní úpravy při prosazování zákonné povinnosti vybraných podnikatelů zajistit udržování nouzových zásob ropy a ropných produktů,“ konstatuje SŠHR.

Kromě předmětné novely bude kabinet ve středu jednat i o novém zákoně o Komoře geodetů a kartografů, který v tomto směru nahrazuje dosavadní zákon.

Nový návrh doplňuje ustanovení o způsobu uznávání odborné kvalifikace, registraci hostujících autorizovaných geodety a kartografů, kompenzační opatření a spolupráci s registračními orgány jiných členských států EU.

Definuje podobu razítka autorizovaného geodeta a kartografa a podobu razítka hostujícího autorizovaného geodeta a kartografa, jakož i jejich práva a povinnosti.

- Komerční sdělení-magazín

Mohlo by vás zajímat

- Komerční sdělení-PR články
- Komerční sdělení-magazín
- Komerční sdělení-magazín

Doporučené články z rubriky

- Komerční sdělení-aktuality